ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
نمونه قرارداد همکاری
قرارداد همکاری با بیمارستان

شرح :

در صورتی که نمایندگان یک شرکت برای همکاری با بیمارستان در پی انعقاد قراردادی جهت ارائه خدمات تشخیصی، درمانی و توان‌بخشی می‌باشند، طرفین قرارداد می‌توانند از نمونه قرارداد فوق به عنوان الگو استفاده نمایند.