ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
نمونه رای در خصوص انتقال چک
پرونده نحوه انتقال چک (تجدیدنظر)

شرح :

در صورتی که دارنده چک با امضا در ظهر چک آن را به دیگری واگذار کند، صرف امضا برای واگذاری چک و انتقال تمام حقوق قانونی مربوط به آن کفایت می‌کند و انتقال‌گیرنده می‌تواند با مطالعه نمونه پرونده فوق و آشنایی با روند رسیدگی به این دعاوی، جهت مطالبه وجه چک اقدام کند.