ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
نمونه رای جرایم نشریات
پرونده مرجع رسیدگی به جرایم نشریات دارای مجوز از هیئت نظارت بر مطبوعات (تجدیدنظر)

شرح :

در صورتی که نشریه‌ای با مجوز از هیئت نظارت بر مطبوعات، مرتکب یکی از تخلفات یا جرایم موضوع قانون مطبوعات گردد، شاکی باید برای طرح شکایت خود به دادگاه کیفری استان مراجعه کند. نمونه پرونده فوق نشان می‌دهد که طرح شکایت در مرجع دیگری غیر از دادگاه کیفری استان در خصوص این جرایم نتیجه بخش نخواهد بود.