ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
نمونه دادنامه مطالبه خسارت از شهرداری
پرونده مسئولیت شهرداری در قبال حفر گودال در معبر عمومی (تجدیدنظر)

شرح :

در صورتی که حفر گودال در معابر عمومی و محل گذار اتومبیل‌ها توسط شهرداری بدون نصب علایم هشداردهنده صورت گرفته و موجب ورود خسارت به خودروی افراد شود، مسئولیت جبران خسارت وارده بر عهده شهرداری می‌باشد. با مطالعه نمونه پرونده فوق می‌توانید با نحوه رسیدگی به این دعاوی در مراجع قضایی آشنا شوید.

پرونده مطالبه خسارت از شهرداری (تجدیدنظر)

شرح :

در صورتی که اقدامات شهرداری موجب ورود خساراتی به اموال اشخاص شده است، زیان‌دیده برای مطالبه خسارت وارده بایستی پیش از مراجعه به دادگاه، ابتدا تصدیق این اقدام شهرداری را در دیوان عدالت اداری تقاضا کند. با مطالعه نمونه پرونده فوق می‌توانید با نحوه رسیدگی به این دعاوی در مراجع قضایی آشنا شوید.