ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
نمونه رای مطالبه قیمت ملک از شهرداری
پرونده مطالبه بهای ملک تملک شده شهرداری (تجدیدنظر)

شرح :

در صورتی که شهرداری ملک متعلق به اشخاص را برای اجرای طرح‌های عمرانی از جمله معابر عمومی تملک نماید، مالک می‌تواند برای مطالبه بهای ملک خود در محاکم عمومی علیه شهرداری طرح دعوا کند. مطالعه نمونه پرونده فوق نشان می‌دهد که دادگاه‌ها مکلف هستند بدون نیاز به تصدیق ورود خسارت به مالک و احراز استحقاق وی در مراجع دیگر، در این باره اقدام به صدور رأی نمایند. 

پرونده مطالبه قیمت ملک به نرخ روز از شهرداری (دیوان عالی کشور)

شرح :

در صورتی که مدت زمانی بیش از 6 ماه از اعلام نظر کارشناسی نسبت به قیمت املاک مورد تملک شهرداری گذشته باشد، مالک نمی‌تواند جهت مطالبه قیمت ملک به نرخ روز از دادگاه تقاضای تجدید کارشناسی نماید. چرا که بر اساس رویه قضایی موجود در نمونه پرونده فوق، ارزیابی مجدد ملک توسط کارشناس رسمی دادگستری پس از انقضای مهلت شش ماهه، ناظر بر معاملات مستلزم تعیین قیمت عادله روز مانند مزایده می‌باشد.