ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
نمونه پرونده جعل امضا
پرونده جعل امضا (اجرای احکام)

شرح :

در صورتی که شخصی اقدام به جعل امضا نماید، متضرر می‌تواند تعقیب و مجازات وی را از دادگاه تقاضا نماید و پس از آن  اجرای حکم مذکور را درخواست کند. در نمونه پرونده فوق می‌توانیدجزئیات این موضوع را مشاهده نمایید.

پرونده جعل امضا در ظهر چک (تجدیدنظر)

شرح :

در صورتی که شخصی با جعل امضای دیگری در ظهر چک از آن استفاده کند، مرتکب جرم شده و به مجازات مقرر در قانون محکوم خواهد شد. شاکی می‌تواند با مطالعه نمونه پرونده فوق از نحوه رسیدگی به این موضوع در مراجع کیفری اطلاع یابد.