ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
نمونه رای جعل امضا در ظهر چک
پرونده جعل امضا در ظهر چک (تجدیدنظر)

شرح :

در صورتی که شخصی با جعل امضای دیگری در ظهر چک از آن استفاده کند، مرتکب جرم شده و به مجازات مقرر در قانون محکوم خواهد شد. شاکی می‌تواند با مطالعه نمونه پرونده فوق از نحوه رسیدگی به این موضوع در مراجع کیفری اطلاع یابد.