ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
متن دادخواست بورسی مطالبه خسارت
دادخواست مطالبه خسارت (به طرفیت بورس)

شرح :

در صورتی که شخصی متقاضی مطالبه خسارت از شرکت بورس است می تواند با ارائه نمونه دادخواست فوق به هیأت داوری بورس و اوراق بهادار خسارت خود را دریافت نماید.