ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
نمونه پرونده مطالبه قیمت روز ملک
پرونده مطالبه بهای عادله ملک تصرفی توسط شهرداری (تجدیدنظر)

شرح :

در صورتی که قسمتی از املاک متعلق به شخص در طرح‌های عمرانی شهرداری واقع گردد و شهرداری پس از تصرف از پرداخت بهای آن به مالک خودداری کند، مالک می‌تواند با مطالعه نمونه پرونده فوق و آشنایی با روند رسیدگی به این دعاوی، بهای عادله ملک را با کسب نظر کارشناسی از دادگاه مطالبه نماید.

پرونده مطالبه قیمت روز ملک از شهرداری با وجود توافق قبلی (تجدیدنظر)

شرح :

در صورتی که میان مالک و شهرداری در خصوص اراضی تحت تصرف شهرداری توافقی صورت گرفته باشد، مالک نمی‌تواند قیمت عادله روز را مطابق نظر کارشناسی مطالبه نماید. با مطالعه نمونه پرونده فوق می‌توانید یکی از آرای صادرشده از مراجع قضایی را در خصوص این موضوع مشاهده نمایید.