ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
نمونه رای مطالبه قیمت عادله ملک تصرفی توسط شهرداری
پرونده مطالبه بهای عادله ملک تصرفی توسط شهرداری (تجدیدنظر)

شرح :

در صورتی که قسمتی از املاک متعلق به شخص در طرح‌های عمرانی شهرداری واقع گردد و شهرداری پس از تصرف از پرداخت بهای آن به مالک خودداری کند، مالک می‌تواند با مطالعه نمونه پرونده فوق و آشنایی با روند رسیدگی به این دعاوی، بهای عادله ملک را با کسب نظر کارشناسی از دادگاه مطالبه نماید.