ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
نمونه پرونده مطالبه اجرت المثل و بهای ملک
پرونده مطالبه اجرت المثل ایام تصرف از شهرداری (تجدیدنظر)

شرح :

در صورتی که شهرداری، ملک شخصی را بر اساس مقررات قانونی تصرف نموده است، مالک تنها استحقاق مطالبه بهای روز ملک را دارد و نمی‌تواند اجرت‌المثل ایام تصرف را از شهرداری مطالبه کند. نمونه پرونده فوق یکی از آرای صادر شده در این رابطه را نشان می‌دهد.