ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
نمونه پرونده حذف نام خانوادگی زوجه مطلقه
پرونده حذف نام خانوادگی همسر مطلقه از شناسنامه

شرح :

در صورتی که زوج و زوجه پیش از وقوع نزدیکی از یکدیگر طلاق بگیرند، به موجب قانون ثبت هریک از آنها می‌تواند برای حذف نام و نام خانوادگی دیگری از شناسنامه خود به اداره ثبت احوال مربوطه مراجعه کند. همان‌طور که در نمونه پرونده فوق مشاهده می‌شود، حذف نام همسر در این فرض نیازمند مراجعه به دادگاه نیست.