ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
فرم درخواست رسیدگی هیات داوری اوراق بهادار
فرم دادخواست رسیدگی در هیات داوری بازاراوراق بهادار

شرح :

در صورتی که فعالین بازار سرمایه و سایر اشخاص ذیربط پس از طرح دعوا در کانون های سازش و دریافت گواهی عدم سازش قصد رجوع به هیأت داوری اوراق بهادار را دارند می توانند از نمونه فرم درخواست رسیدگی در هیأت داوری استفاده نمایند.