ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
نمونه پرونده اعتراض مودی به عوارض شهرداری
پرونده اختلاف شهرداری و مودیان درمورد عوارض (دیوان عدالت اداری)

شرح :

در صورتی که مؤدی نسبت به پرداخت هر نوع عوارض به شهرداری اعتراضی دارد، این اعتراض قابل طرح در کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری‌ها خواهد بود و همانطور که در نمونه پرونده فوق مشاهده می‌شود، دیوان عدالت اداری تنها صلاحیت رسیدگی به آرای صادره ازسوی این کمیسیون‌ها را دارد.