ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
نمونه پرونده الزام به تحویل مبیع پس ار تنظیم سند
پرونده خلع ید و تحویل مبیع (تجدیدنظر)

شرح :

در صورتی که فروشنده پس از فروش ملک خود و تنظیم سند به نام خریدار، از تخلیه ملک و تحویل آن به خریدار امتناع نماید، خریدار می‌تواند با مطالعه نمونه پرونده فوق رفع تصرف و خلع ید وی را از مراجع قضایی درخواست نماید. چنانچه فروشنده مدعی است که تحویل مبیع منوط به پرداخت مبلغی توسط خریدار بوده، دادگاه نمی‌تواند بدون تقدیم دادخواستی ازسوی خوانده، تحویل مبیع را منوط به پرداخت مبلغ مذکور از سوی خریدار نماید.