ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
نمونه پرونده تقاضای ابطال رای هیات حل اختلاف مالیاتی
پرونده اعتراض به رای هیات حل اختلاف مالیاتی (تجدیدنظر)

شرح :

در صورتی که شخصی قصد دارد نسبت به رأی صادرشده ازسوی یکی از هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی اعتراض کند، این اعتراض در شعب هم‌عرض قابل رسیدگی می‌باشد. رأی شعبه هم‌عرض قطعی بوده و همانطور که در نمونه پرونده فوق مشاهده می‌شود، اعتراض از آرای هیأت حل اختلاف مالیاتی قابل رسیدگی در دادگاه‌های عمومی دادگستری نخواهدبود.