ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
نمونه پرونده تجدیدنظر خیانت در امانت
1: پرونده خیانت در امانت (تجدیدنظر)

شرح :

در صورتی که شخصی به جرم خیانت در امانت متهم شود، پس از صدور رأی  محکومیت از جانب دادگاه بدوی، می‌تواند با مطالعه نمونه پرونده فوق و آگاهی از روند رسیدگی و صدور رأی این موضوع اقدام به تجدیدنظرخواهی از دادنامه بدوی کند.

پرونده خیانت در امانت (تجدیدنظر)

شرح :

در صورتی که شخصی در قبال تعهدات و عقود به دیگری چکی تسلیم نماید و طرف مقابل پیش از اتمام اختلافات مالی قرارداد، چک را مسترد نکند، جرم خیانت در امانت صورت نگرفته است. با مطالعه نمونه پرونده فوق می توانید از روند رسیدگی و صدور رأی این موضوع اطلاع یابید.