ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
متن لایحه دفاعیه انتفا داوری
لایحه دفاعیه در پرونده انتفا موضوع داوری

شرح :

در صورتی که داور مرضی الطرفین استعفا دهد و یا به جهاتی موضوع داوری منتفی شود و داور دیگری توسط طرفین انتخاب نگردد، موضوع دعوا باید با رجوع به دادگاه حل و فصل شود.  در صورت مراجعه یکی از طرفین به داور، دیگری می تواند پس از تقدیم دادخواست به منظور شرکت در جلسه رسیدگی از نمونه لایحه فوق به عنوان الگو استفاده نماید.