ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
نمونه دادنامه اعسار از پرداخت محکوم به
پرونده اعسار از پرداخت محکوم به (تجدیدنظر)

شرح :

در صورتی که مدیران یا اعضای هیئت مدیره شرکت تجاری، در دعوای کیفری مطالبه وجه چک به پرداخت وجه محکوم شده باشند، دعوای اعسار از پرداخت محکوم‌به از جانب ایشان در دادگاه مسموع نخواهد بود. مطالعه نمونه پرونده فوق نشان می‌دهد که به موجب قانون اعسار دادگاه‌ها نمی‌توانند به دعوای اعسار طرح‌شده ازسوی تاجر رسیدگی کنند.