ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
نمونه پرونده درخواست ابطال پایان کار
پرونده درخواست ابطال پایان کار صادره از شهرداری (تجدیدنظر)

شرح :

در صورتی که خریدار یک دستگاه آپارتمان پس از تحویل آن متوجه عدم امکان استفاده از پارکینگ به دلیل عدم رعایت نکات ایمنی شده و قصد طرح دعوای ابطال پایان‌کار صادره از شهرداری را دارد، نمی‌تواند برای مطالبه خواسته خود به دادگاه‌های عمومی حقوقی مراجعه کند. همان‌طور که در نمونه پرونده فوق مشاهده می‌شود، دادگاه عمومی درخصوص این موضوع قرار رد دعوای خواهان را صادر کرده است.