ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
نمونه رای دستور موقت چک
پرونده صدور دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی چک (تجدیدنظر)

شرح :

در صورتی که شخصی چکی به دیگری جهت تضمین حسن انجام کار دهد، چک به معنای قانون تجارت محسوب نمی‌شود؛ از همین رو، ضمانت اجراهای قانونی چک را نداشته و قابل اجرا از طریق اجرای ثبت نیست. در نمونه پرونده فوق می‌توانید از جزئیات این موضوع اطلاع یابید.