ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
نمونه حکم چک بلامحل
2: پرونده صدور چک بلامحل

شرح :

در صورتی که ثابت گردد تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک است، صادر کننده چک قابل تعقیب کیفری نیست و در صورت طرح دعوای کیفری علیه صادر کننده به قرار منع تعقیب منجر می ‌شود. در نمونه پرونده فوق می‌توانید با جزئیات این موضوع آشنا شوید.

پرونده صدور چک بلامحل به نمایندگی (تجدیدنظر)

شرح :

در صورتی که شخصی از دارنده چک وکالت داشته باشد، می تواند به منظور اقامه دعوای کیفری اقدام نماید چرا که وکالت از دارنده چک به معنای انتقال چک به دیگری پس از برگشت نیست. با این حال در صورتی که چک وعده دار باشد فاقد وصف کیفری است و منجر به صدور حکم برائت می شود. با مراجعه به نمونه پرونده فوق می توانید از جزئیات این موضوع آگاهی یابید.

پرونده صدور چک بلامحل (تجدیدنظر)

شرح :

در صورتی که شخصی چکی صادر نماید که قابل پرداخت نباشد مرتکب عمل مجرمانه شده است که قابل تعقیب کیفری در دادگاه است، می توانید با رجوع به نمونه پرونده فوق از نحوه رسیدگی تا صدور رأی این موضوع اطلاع یابید.