ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
نمونه پرونده تمرد از دستور مامور دولتی
پرونده تمرد از دستور مامور دولت (تجدیدنظر)

شرح :

در صورتی که شخصی به هر دلیلی از دریافت اخطاریه از دست ماموران دولتی امتناع کند، این امر را نمی‌توان از مصادیق جرم تمرد از دستور مأموران دولت دانست. با مطالعه نمونه پرونده فوق می‌توانید با نحوه صدور رأی درمورد این جرایم آشنا شوید.