ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
نمونه پرونده الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمان
پرونده الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی (دیوان عدالت اداری)

شرح :

در صورتی که ملکی در خارج از محدوده شهری قرار دارد، امکان الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی برای ملک مذکور در دیوان عدالت اداری وجود ندارد. با مطالعه نمونه پرونده فوق می‌توانید درباره نحوه رسیدگی به این دعاوی در دیوان اطلاعاتی کسب نمایید.