ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
نمونه پرونده ممانعت از حق
پرونده ممانعت از حق

شرح :

در صورتی که شخصی قصد دارد به دلیل ممانعت از حق علیه دیگری طرح شکایت کند، با مطالعه نمونه پرونده فوق می‌تواند با نحوه رسیدگی و صدور رأی در این مورد آشنا شود.

پرونده 1- ممانعت از حق 2- انتقال منافع مال مشاع بدون اذن شرکا (تجدیدنظر)

شرح :

در صورتی که یکی از شرکای ملک مشاع با اقدامات خود موجب ایجاد ممانعت از حق برای سایر شرکا شده و یا منافع مال مشاع را بدون اذن آنها به دیگری انتقال دهد، مرتکب جرم شده و شاکی می‌تواند با مطالعه نمونه پرونده فوق و آشنایی با روند رسیدگی به این جرایم تعقیب و مجازات وی را از مراجع قضایی تقاضا کند.