ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
نمونه رای چک بلامحل به نمایندگی
پرونده صدور چک بلامحل به نمایندگی (تجدیدنظر)

شرح :

در صورتی که شخصی از دارنده چک وکالت داشته باشد، می تواند به منظور اقامه دعوای کیفری اقدام نماید چرا که وکالت از دارنده چک به معنای انتقال چک به دیگری پس از برگشت نیست. با این حال در صورتی که چک وعده دار باشد فاقد وصف کیفری است و منجر به صدور حکم برائت می شود. با مراجعه به نمونه پرونده فوق می توانید از جزئیات این موضوع آگاهی یابید.