ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
نمونه حکم اعتراض ثالث
پرونده اعتراض ثالث (تجدیدنظر)

شرح :

صرف عدم پرداخت یک فقره چک مثبت ورشکستگی شرکت نمی باشد، در صورتی که ذینفع دعوای ورشکستگی به رأی دادگاه در این خصوص معترض است می تواند با رجوع به نمونه پرونده فوق و کسب اطلاع از جزئیات این موضوع نسبت به اقامه دعوای اعتراض ثالث اقدام نماید و ابطال رأی مذکور را درخواست کند.