ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
نمونه قرارداد فروش محصولات پتروشیمی
قرارداد بلند مدت فروش محصولات پتروشیمی

شرح :

در صورتی که اشخاص حقوقی در صدد انعقاد قراردادی با موضوع فروش محصولات پتروشیمی به صورت بلند مدت هستند می توانند از نمونه قرارداد فوق استفاده نمایند.