ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
نمونه پرونده قلع و قمع بنای احداثی در ملک مشاع
پرونده خلع ید از مشاعات و قلع و قمع بنای احداثی (تجدیدنظر)

شرح :

در صورتی که یکی از مالکین آپارتمان مشاعی، بدون رضایت سایر مالکین در ملک تصرفاتی نموده و بنایی احداث کرده باشد، سایر مالکین مشاعی می‌توانند با مطالعه نمونه پرونده فوق خلع ید وی از مشاعات و قلع و قمع بنای احداثی را از دادگاه تقاضا نمایند.