ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
نمونه دادخواست الزام به تنظیم سند
دادخواست الزام به تنظیم سندرسمی ملک

شرح :

در صورتی که عقد بیع به موجب مبایعه نامه به عمل آید اما احد طرفین  از تنظیم سند رسمی خودداری کند، دیگری می تواند با استفاده از نمونه دادخواست فوق الزام او به تنظیم سند رسمی را درخواست نماید.

controller:documents|action:tag|layout:documents|panel:front|widget: