ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
نمونه فرم قرارداد کار
قرارداد کار ساعتی

شرح :

در صورتی که نماینده یک شخص حقوقی قصد دارد برای انجام خدمات معینی در شرکت شخصی را به صورت ساعتی به کار گیرد، طرفین قرارداد، کارفرما و کارپذیر می‌توانند از نمونه قرارداد فوق به عنوان الگو استفاده کنند.