ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
نمونه دادخواست مطالبه حقوق و مزایای کارگر
دادخواست مطالبه حقوق و مزایای معوقه ناشی از قرارداد کار

شرح :

در صورتی که کارگر مدت زمانی را به عنوان دوره آموزشی در کارگاه مشغول به کار بوده و پیمانکار یا کارفرما بدون پرداخت حقوق و مزایا پیش از اتمام این دوره وی را اخراج نمایند، کارگر می‌تواند جهت مطالبه حقوق و مزایای معوقه خود با استفاده از نمونه دادخواست فوق به مراجع حل اختلاف کار مراجعه نماید.