ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
نمونه رای زنای به عنف
پرونده زنای به عنف (دیوان عالی کشور)

شرح :

در صورتی که شخصی مرتکب روابط مشروع یا زنای به عنف شود، در مراجع کیفری تحت تعقیب قرارگرفته و به مجازات مقرر محکوم می‌گردد. برای آشنایی با نحوه رسیدگی و صدور رأی در خصوص این جرایم می‌توانید نمونه پرونده فوق را مطالعه نمایید.