ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
نمونه رای مزاحمت برای نوامیس مردم با عربده کشی
پرونده مزاحمت برای نوامیس مردم با ایجاد سروصدا و عربده کشی

شرح :

در صورتی که شخص یا اشخاصی با ایجاد سر و صدا و عربده‌کشی برای نوامیس مردم ایجاد مزاحمت نمایند، در مراجع کیفری مورد تعقیب و مجازات قرار می‌گیرند. برای آگاهی بیشتر از جزئیات این موضوع می‌توانید نمونه پرونده فوق را مطالعه کنید.