ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
نمونه رای توهین دادگاه اطفال
پرونده توهین

شرح :

در صورتی که شخصی زیر هجده سال مرتکب جرم توهین شود، به موجب رأی دادگاه اطفال مجازات می‌گردد، می ‌توانید در نمونه پرونده فوق از روند رسیدگی و صدور رأی این موضوع اطلاع یابید.