ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
نمونه حکم پرداخت نفقه فرزند
پرونده الزام به پرداخت نفقه فرزند

شرح :

در صورتی که مادر درخواست الزام پدر به پرداخت نفقه فرزند مشترک و تعیین میزان آن را دارد، می‌تواند پس از مطالعه نمونه پرونده فوق و کسب اطلاع از روند رسیدگی و صدور رأی این موضوع اقدام نماید.