ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
نمونه دادنامه مطالبه مهریه
2: پرونده مطالبه مهریه

شرح :

در صورتی که زوجه قصد دارد جهت مطالبه مهریه خود از زوج به دادگاه صالح مراجعه کند، می‌تواند با مطالعه نمونه پرونده فوق با نحوه طرح دعوا و رسیدگی و صدور رأی در این دعاوی آشنا گردد.