ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
نمونه پرونده حکم رشد
پرونده صدور حکم رشد

شرح :

در صورتی که شخصی قبل از سن هجده سال، متقاضی صدور حکم رشد باشد، می‌تواند با مطالعه  نمونه پرونده فوق و کسب اطلاع از این موضوع جهت دریافت حکم رشد اقدام نماید.