ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
نمونه دادنامه ضم امین
پرونده ضم امین

شرح :

در صورتی که ولی قهری توان انجام امور مولی‌علیه را نداشته باشد، دادگاه به درخواست دادستان یا یکی از اشخاص ذینفع، شخصی را جهت اداره امور صغار به عنوان امین تعیین می‌کند. با مطالعه نمونه پرونده فوق می‌توانید نحوه رسیدگی به درخواست ضم امین به ولی قهری را در مراجع قضایی مشاهده نمایید.