ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
نمونه پرونده ثبت واقعه ازدواج
پرونده ثبت واقعه ازدواج دائم

شرح :

در صورتی که اشخاص به موجب قباله‌نامه عادی به زوجیت دائم یکدیگر درآمده‌اند و زوج از ثبت واقعه ازداج امتناع می‌کند، زوجه می‌تواند با مطالعه نمونه پرونده فوق و آشنایی با مراحل رسیدگی به این موضوع، صدور حکم مبنی بر ثبت واقعه ازدواج دائم را از دادگاه تقاضا نماید.

پرونده ثبت واقعه ازدواج

شرح :

در صورتی که زوج پس از وقوع عقد دائم از ثبت ازدواج امتناع ورزد، زوجه می‌تواند با مطالعه نمونه پرونده فوق و آشنایی با نحوه رسیدگی به این دعاوی، ثبت واقعه ازدواج را از دادگاه تقاضا نماید.