ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
نمونه دادنامه تجویز ازدواج مجدد
پرونده تجویز ازدواج مجدد

شرح :

در صورتی که زوج قصد دارد به دلیل عدم تمکین همسرش اقدام به ازدواج مجدد نماید، بایستی تجویز ازدواج مجدد را از دادگاه تقاضا کند. در این خصوص همانطور که در نمونه پرونده فوق مشاهده می‌کنید، صرف عدم تمکین زوجه برای پذیرش درخواست مرد کافی نیست و وی بایستی تمکن مالی لازم برای این امر را دارا باشد.