ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
نمونه حکم صدور چک بلامحل
1: پرونده صدور چک بلامحل

شرح :

در صورتی که شخصی چکی صادر نماید که بلامحل باشد و به صدور گواهی عدم پرداخت منجر گردد به موجب شکایت شاکی خصوصی به مجازت مقرر قانونی محکوم می شود. در نمونه پرونده فوق می‌توانید با جزئیات این موضوع آشنا شوید.

1: پرونده صدور چک بلامحل (تجدیدنظر)

شرح :

در صورتی که شخصی چک بلامحل صادر کرده است، دارنده چک می‌تواند با مطالعه نمونه پرونده فوق و آشنایی با نحوه رسیدگی به این جرایم در مراجع کیفری طرح شکایت نماید.