ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
نمونه پرونده تجدیدنظر ملاقات فرزند
پرونده ملاقات فرزند (تجدیدنظر)

شرح :

در صورتی که به علت طلاق یا هر علت دیگر والدین طفلی در یک منزل سکونت نداشته باشند و یکی از والدین که فرزند مشترک تحت حضانت او نیست تقاضای ملاقات او را داشته باشد می‌تواند به موجب دادخواست و با مطالعه نمونه پرونده فوق اقدام نماید.