ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
نمونه پرونده تمکین
1: پرونده تمکین

شرح :

در صورتی که زوجه از تمکین  امتناع نماید زوج می تواند الزام او به تمکین را از دادگاه تقاضا کند. در نمونه پرونده فوق می‌توانید با جزئیات این موضوع از روند رسیدگی تا صدور رأی آشنا شوید.

پرونده تمکین (تجدیدنظر)

شرح :

در صورتی که زوجه باکره است می‌تواند تا پیش از وصول مهریه از تمکین سرباز زند، هم چنین می تواند تمکین خود را منوط به فراهم آوردن امکانات زندگی توسط زوج کند. در نمونه پرونده تمکین می‌توانید از نحوه رسیدگی و صدور رأی این موضوع اطلاع یابید.