ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
نمونه رای تمکین
پرونده تمکین (تجدیدنظر)

شرح :

در صورتی که زوجه باکره است می‌تواند تا پیش از وصول مهریه از تمکین سرباز زند، هم چنین می تواند تمکین خود را منوط به فراهم آوردن امکانات زندگی توسط زوج کند. در نمونه پرونده تمکین می‌توانید از نحوه رسیدگی و صدور رأی این موضوع اطلاع یابید.