ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
نمونه پرونده تجدیدنظر استرداد جهیزیه
پرونده استرداد جهیزیه (تجدیدنظر)

شرح :

در صورتی که زوجه جهیزیه خود را به صورت عاریه به منزل زوج برده و پس از مدتی قصد استرداد جهیزیه خود را دارد، می‎تواند با مطالعه نمونه پرونده فوق و آگاهی از نحوه رسیدگی به این دعاوی، الزام زوج به استرداد جهیزیه را از دادگاه تقاضا کند. 


0.2006