ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
نمونه پرونده مطالبه نفقه معوقه
پرونده مطالبه نفقه معوقه (تجدیدنظر)

شرح :

در صورتی که زوجه در تمکین زوج باشد ولی نفقه معوقه خود را دریافت نکرده باشد می‌تواند با مطالعه نمونه پرونده مطالبه نفقه معوقه و کسب اطلاع از شرایط، روند رسیدگی و صدور رأی این موضوع اقدام نماید.