ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
نمونه رای سد معبر و فحاشی و مزاحمت
پرونده ایجاد مزاحمت و سد معبر و فحاشی

شرح :

در صورتی که شخصی با سد معبر و ایجاد مزاحمت و فحاشی باعث آزار افراد شود، زیان‌دیده می‌تواند با مطالعه نمونه پرونده فوق و آشنایی با روند رسیدگی به این موضوعات، تعقیب و مجازات وی را از دادگاه تقاضا نماید.