ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
نمونه حکم فروش مال غیر
1: پرونده فروش مال غیر

شرح :

در صورتی که شخصی اقدام به فروش مال غیر نماید، مرتکب جرم شده و به مجازات مقرر محکوم می‌گردد. مطالعه نمونه پرونده فوق نحوه صدور رأی در این موارد و لزوم وجود سوءنیت برای اثبات این جرم را نشان می‌دهد.