ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
نمونه پرونده الزام خوانده به تمکین عام و خاص
پرونده الزام خوانده به تمکین عام و خاص

شرح :

در صورتی که زوجه بدون دلیل موجه از خانه زوج خارج شده و از تمکین امتناع نماید، زوج می‌تواند با مطالعه نمونه پرونده فوق و آشنایی با جزئیات رسیدگی به این موضوع، الزام وی به تمکین عام و خاص را از دادگاه تقاضا کند.